Voorstel van SNN op NBS jaarvergadering

Het bestuur van SNN maakt zich sterk om een zo mooi en groot mogelijke show te organiseren, die aantrekkelijk is voor alle inzenders en bezoekers.  Daarvoor worden ook de NBS en haar leden gevraagd om medewerking en is voor de jaarvergadering op zaterdag 13 juni 2015 het volgende voorstel gedaan.

Voorstel voor de N.B.S. vergadering door de Drentse, Friesche en Groninger Sierduivenclub, verenigd in de nieuwe Tentoonstellingsorganisatie Stichting Sierduivenshow Noord-Nederland

Er zijn veel tentoonstellingen in Nederland, misschien wel te veel. De laatste jaren zien we gelukkig, dat steeds meer verenigingen de handen ineen slaan en gezamenlijk een show gaan organiseren. Dit heeft voordelen voor alle partijen . Voor verenigingen, omdat krachten kunnen worden gebundeld en voor de inzenders, omdat men zo meer concurrentie heeft en daardoor meer mogelijkheden om zich met anderen te meten. In het Noorden hebben de Drentse, Friesche en Groninger Sierduivenclub besloten om samen een grote, jaarlijkse, regionale show te organiseren onder de naam Sierduivenshow Noord-Nederland, oftewel S.N.N. In het afgelopen jaar werden daartoe al de eerste stappen gezet en in november 2015 zal de eerste S.N.N. worden gehouden.
De N.B.S., die de belangen van alle sierduivenfokkers in Nederland behartigt, heeft ons gestimuleerd en aangemoedigd deze stap tot verdere regionalisering te zetten. We willen nu aan de N.B.S. jaarvergadering vragen om initiaitieven als het onze verder te stimuleren en we hebben daarvoor het onderstaande voorstel:
Op Nationale tentoonstellingen, waar de N.B.S. haar Provinciaal Kampioenschap onder brengt, per keurmeester, die tenminste 70 duiven keurt, 2 erecertificaten ter beschikking te stellen voor het Fraaiste dier en het Fraaiste dier op 1 na van zijn keuring. Het 2e erecertificaat kan dan evt. in de plaats komen van de huidige K-prijs, zodat het een en ander niet tot kostenverhoging voor de N.B.S. leidt.
Wij denken, dat het beschikbaar stellen van een extra erecertificaat op deze grote tentoonstellingen een prima stimulans kan en zal zijn om meer inzenders te trekken en meer dieren in te zenden. Hierdoor zullen grotere shows ontstaan, die niet alleen regionaal en nationaal, maar ook internationaal een meerwaarde zullen vormen voor de sierduivensport in Nederland in zijn algemeen.

Hierbij een kleine aanvulling bij ons schrijven omtrent de aanvraag van uitgifte van dubbele erecertificaten op onze tentoonstelling “Sierduivenshow Noord Nederland”. Het is misschien een juiste aanvulling om te stellen, dat de erecertificaten gekoppeld worden aan het aantal ingezonden sierduiven.
Van 1 tot 1000 ingezonden sierduiven 1 erecertificaat per keurmeester.
Bij meer dan 1000 sierduiven 2 erecertificaten per keurmeester.
Dit is wellicht een goede stimulans om tot grotere tentoonstellingen te komen in aantallen ingezonden sierduiven.

De N.B.S. heeft het volgende pre-advies gegeven.

Het Provinciaal Kampioenschap van de NBS met de daaraan verbonden NBS-erecertificaten is een reeds lang bestaand en goed functionerend systeem om de fokkers de mogelijkheid te bieden om NBS-kampioensdiploma’s te vergaren. Het aantal erecertificaten dat per provincie beschikbaar wordt gesteld is gerelateerd aan het aantal sierduivenkeurmeesters dat op een provinciaal kampioenschap keurt, in die zin dat elke keurmeester één NBS erecertificaat mag vergeven aan het mooiste dier van zijn keuring.
Het NBS bestuur is er zich van bewust dat de tijden veranderen en dat door de krimp van onze hobby het onvermijdelijk is dat organisaties moeten worden samengevoegd om te blijven bestaan en dat dit zeker op den duur gevolgen kan hebben voor het thans gehanteerde systeem met betrekking tot provinciale kampioenschappen en de daaraan verbonden erecertificaten. Het NBS bestuur is van mening dat bij het zoeken naar een oplossing het landelijk karakter van de toekenning van erecertificaten belangrijk is en dat handhaving van dit aspect van groot belang is.
De door NSS gedane voorstellen betreffen situaties waar meerdere verenigingen samenwerken. Dit is slechts op enkele regio’s van toepassing. Het criterium “Nationale tentoonstelling” is in onze ogen geen objectief criterium, daar, zeker bij gemengde tentoonstellingen het begrip “Nationale tentoonstelling” wordt verkregen door het totaal aantal dieren dat op zo’n show wordt ingezonden, terwijl het aantal duiven daarbij geen rol meer speelt. In de praktijk blijkt ook dat het aantal ingezonden duiven op gemengde nationale tentoonstellingen fors uiteen loopt. Dit biedt geen aanknopingspunten voor een landelijke regeling. In het tweede deel van het voorstel (voorstel 3.2) zou het aantal erecertificaten gekoppeld moeten worden aan het aantal ingezonden duiven. Dit is in tegenspraak met het in het eerste voorstel (voorstel 3.1) genoemde criterium “Nationale tentoonstelling”. Het koppelen van het aantal erecertificaten op een tentoonstelling aan het aantal ingeschreven dieren zou als gevolg hebben dat de inschrijvers op een provinciaal kampioenschap waar minder dieren worden ingezonden worden benadeeld in hun kansen op het winnen van een NBS-erecertificaat. Juist de koppeling aan de mooiste van een keurmeester garandeert gelijke kansen voor de inzenders op alle provinciale kampioenschappen.
Het NBS bestuur is bereid om te discussiëren over het eventueel aanpassen van het systeem van erecertificaten, doch wel op basis van landelijke spreiding en van gelijke kansen voor alle deelnemers aan provinciale kampioenschappen of andere vormen, die afhankelijk van de ontwikkelingen zich op het tentoonstellingsgebied voordoen. Het NBS bestuur adviseert de Algemene Vergadering dan ook om zowel het voorstel 3.1 als het daaraan gerelateerde voorstel 3.2, beide van SNN, af te wijzen.

no comments